Regulamin

1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach DEFENDO we wszystkich sekcjach na terenie województwa łódzkiego

2. Wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia DEFENDO są zobowiązane do zaakceptowania ( w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego) i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń i uwag kadry INSTRUKTORSKIEJ. INSTRUKTOR prowadzący zajęcia DEFENDO zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach osób niespełniających choćby jednego z warunków wymienionych w Regulaminie.

3. Osoby biorące udział w zajęciach DEFENDO powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych  o zwiększonej intensywności.

Osoby bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność!

4. W zajęciach mogą brać udział osoby, które opłaciły składkę za dany miesiąc zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.defendo.info.pl/cennik/

Opłata za dany miesiąc musi zostać wniesiona do 15 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.

5. Zabrania się udziału w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. INSTRUKTOR może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie UCZESTNIKOWI, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Noszenie przez UCZESTNIKÓW zajęć wszelkich ozdób ­ pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków itp. jest w czasie zajęć surowo zabronione.

7. Każde wyjście z sali podczas zajęć wymaga zgody INSTRUKTORA

8. Osoba biorąca udział w zajęciach ma obowiązek ścisłego wykonywania poleceń INSTRUKTORA podczas zajęć.

9. UCZESTNIKIEM zajęć może zostać osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła 16 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie musi zawierać zgodę opiekuna do przystąpienia do zajęć podopiecznego, zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za podopiecznego oraz ewentualne szkody wyrządzone przez niego, oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innych do uczęszczania w zajęciach.

10. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez UCZESTNIKA może się odbyć za poinformowaniem i zgodą INSTRUKTORA

11. UCZESTNICY zajęć winni posiadać odpowiedni strój sportowy przystosowany do panujących warunków atmosferycznych w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki oraz butów. Z uwagi na mozliwość wystapienia kontuzji, UCZESTNIK jest zobowiązany do posiadania w trakcie treningu następujących akcesoriów: ochraniacza strefy kroku, ochraniacza na górna szczękę, ochraniaczy piszczeli, rękawic bokserskich.

12. O wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować INSTRUKTORA prowadzącego zajęcia. O wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, UCZESTNIK powinien poinformować INSTRUKTORA prowadzącego przed zajęciami. INSTRUKTOR prowadzący nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki UCZESTNIKÓW zajęć powstałe wskutek niedostosowania się do poleceń INSTRUKTORA.

13. INSTRUKTOR nie bierze odpowiedzialności za zgubione oraz pozostawione bez opieki rzeczy UCZESTNIKÓW oraz osób towarzyszących.

14. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z zajęć, skreśleniem z listy UCZESTNIKÓW bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat przez UCZESTNIKA. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez INSTRUKTORA lub w drodze dwustronnych ustaleń z UCZESTNIKIEM

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu i oświadczenia przez UCZESTNIKA, że przeczytał i zrozumiał wszystkie punkty wyżej wymienionego Regulaminu.